Algemene voorwaarden


Definities

 

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

Opdrachtgever: wederpartij van Hondentrimsalon Milou, eigenaar van het huisdier.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Huisdier: één of meer huisdieren waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

 

 

Algemeen

 

Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Hondentrimsalon Milou en opdrachtgever waarop Hondentrimsalon Milou deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 

Inschrijving

 

- Bij het eerste contact worden de gegevens van de opdrachtgever, het huisdier en gegevens omtrent de verzorging ingevoerd, waarmee deze akkoord gaat met de algemene voorwaarden. 

- Bij inschrijving/het maken van een afspraak gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

 

 

Rechten en plichten

 

- Hondentrimsalon Milou verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen, zorg te dragen voor het huisdier van de opdrachtgever.

 

- Hondentrimsalon Milou zal zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van de opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier en de extra diensten die door Hondentrimsalon Milou tegen meerprijs worden aangeboden.

 

-Hondentrimsalon Milou behoudt zich het recht voor om een overeenkomst te beëindigen.

 

- Hondentrimsalon Milou behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een dier te weigeren.

 

- Hondentrimsalon Milou is niet aan te merken als bezitter/eigenaar van het huisdier

 

-Het huisdier dient te zijn ingeënt (cocktail- en kennelhoest enting) en Hondentrimsalon Milou mag ten allen tijden het bewijs hiervan opvragen (inentingsboekje).

 

- Het huisdier dient te zijn behandeld tegen vlooien, wormen en teken.

 

- Hondentrimsalon Milou behoudt zich het recht voor de dienst waarop de overeenkomst van toepassing is, te laten uitvoeren door derden zonder overleg vooraf met de opdrachtgever.

 

- Hondentrimsalon Milou behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden kunt u ten alle tijden vinden op de website www.hondentrimsalonmilou.nl.

 

- Hondentrimsalon Milou behoudt zich het recht voor om een verzorging af te zeggen wegens ziekte of wegens weersomstandigheden die de veiligheid van het huisdier en Hondentrimsalon Milou bedreigen.

 

- Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

 

 

 

Rechten en plichten opdrachtgever

 

- Opdracghtgever dient WA verzekerd te zijn

 

- Opdrachtgever is aansprakelijk jegens Hondentrimsalon Milou voor schade ondervonden vanwege het niet vermelden van informatie, dan wel het verstrekken van onjuiste informatie met betrekking tot het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.

 

- Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het huisdier aanwezig op de afgesproken tijden en dagen. Indien het huisdier niet aanwezig is bij een afspraak, wordt de geplande service onverminderd in rekening gebracht.

 

 

 

Aansprakelijkheid

 

- De opdrachtgever blijft gedurende de overeenkomst aan Hondentrimsalon Milou zelf aansprakelijk voor het dier/de dieren.

 

- De opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Hondentrimsalon Milou of derden, veroorzaakt door het huisdier. Eventuele kosten van schade aan Hondentrimsalon Milou of derden worden op de opdrachtgever verhaald.

 

- Hondentrimsalon Milou is niet aansprakelijk voor het weglopen of anderzijds verdwijnen van het huisdier, tenzij Hondentrimsalon Milou opzet of grove schuld te wijten valt.

 

- De opdrachtgever dient ervoor te zorgen  dat de betreffende dieren de door de wet vereiste inenting hebben gehad. 

 

- De eigenaar van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade/ziekte, in welke vorm dan ook, ten gevolge van het niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. 

 

- Alle aansprakelijkheid is te alle tijden beperkt tot vergoeding van de door dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar van de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechtelijke bepaling.

 

 

 

Ziekte van het dier

 

- De opdrachtgever is verplicht Hondentrimsalon Milou zo spoedig mogelijk zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele ziektes van het huisdier waarop de afspraak van toepassing is.

 

- In geval van onmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet en gelden de annuleringsvoorwaarden.

 

 

 

Geschillen en toepasselijk recht

 

- De rechter in de vestigingsplaats van Hondentrimsalon Milou is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Hondentrimsalon Milou het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

- Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

 

- Op elke overneenkomst tussen Hondentrimsalon Milou en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

- Indien een of meerdere der bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Hondentrimsalon Milou en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervangen van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zo veel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

 

 

Betalingen

 

- Betalingen dienen contant, per pin of via een betaalverzoek te geschieden na afloop van de verzorging van het huisdier.

 

- Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd.

 

- Indien na afloop van de verzorging van een dier blijkt dat Hondentrimsalon Milou meer werk heeft moeten verrichten is Hondentrimsalon Milou gerechtigd dit door te berekenen.

 

- Bij het niet betalen van de gereserveerde tijd/dienst/ afspraak ect. Kan er indien nodig een incassobureau worden ingeschakeld.

 

 

 

Aanbiedingen en prijsopgave

 

Aanbiedingen, prijsopgave e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededeling betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgave vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in die prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijgende inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend.

 

 

 

Levering van goederen en diensten

 

- De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen.

 

- Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever.

 

- Als de klant/opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daar uit direct of indirect voortvloeiende kosten.

 

 

 

Annuleringsvoorwaarden

 

- Annuleringen moeten telefonisch ingediend worden.

 

- Bij annulering langer van 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd.

 

- Bij annulering 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon of de bestaande trimprijs van het dier) verschuldigd.

 

- Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 80% van de voor overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon of de bestaande trimprijs van het dier) verschuldigd.

 

- Bij het niet nakomen van de gemaakte afspraak op het afgesproken tijdstip is 100% van de voor overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon of de bestaande trimprijs van het dier) verschuldigd.

 

- De annuleringsvoorwaarden gelden niet, wanneer er sprake is van een overlijdensgeval of terminaal ziektegeval binnen de familie 1e of 2de graad en de opdrachtgever dit schriftelijk kan aantonen.

 

- De annuleringsvoorwaarden gelden niet, wanneer het desbetreffende dier is overleden.

 

- In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet.

 

- Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde.

 

- Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.

 

- Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst

 

- Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld

 

- Bij 10 minuten of meer te laat op de afgesproken overeenkomst, dient er een nieuwe overeenkomst te worden gemaakt. Hondentrimsalon Milou zal het eerst mogelijk beschikbare overeenkomst aanbieden.

 

 

 

Klachten

 

- Klachten ter zake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van de trimsalon binnen 48 uur van de klacht schriftelijk en/of  telefonisch op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient te klant/opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen.

 

- Reclames ter zake van de geleverde zaken dienen uiterlijk twee maanden na levering schriftelijk bij de eigenaar/houder van de trimsalon te zijn ingediend.

 

- Hondentrimsalon Milou zal na het ontvangen van de klacht binnen 24 uur reageren, en binnen alle redelijkheid, binnen 48 uur een geschikte oplossing aanbieden.

 

- Indien er geschillen ontstaan, wordt wederzijds een deskundige aangesteld. Mochten deze deskundigen niet in overeenstemming met elkaar kunnen worden, wordt in samenspraak een derde deskundige aangewezen. Het oordeel van deze derde deskundige zal bepalend zijn.